หน้าหลัก / บริการซอฟท์แวร์สำหรับนิสิตบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery1. ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ http://ccsoftware.msu.ac.th

2. กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเองที่สำนักคอมพิวเตอร์ ให้นำไดรฟ์บันทึกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยทุกครั้ง

3. โปรแกรมที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์  ISO  ผู้ดาวน์โหลดจะต้องนำไปเขียนลงแผ่น CD/DVD  อีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

4. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จัดให้บริการอนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น

5. ผู้ใช้บริการสามารถนำซอฟต์แวร์นี้ไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเท่านั้น

6. ห้ามมิให้นำซอฟท์แวร์นี้ไปเผยแพร่ แจกจ่ายแก่บุคคลภายนอกในรูปแบบหรือช่องทางใดๆ

7. หากมีการนำซอฟต์แวร์นี้ไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ
ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะไม่ขอรับผิดชอบต่อผลใดๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และผู้นำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

8. การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟท์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ใดๆ อันเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย