หน้าหลัก / บริการซอฟท์แวร์สำหรับนิสิตบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดหาซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ในรูปแบบ Campus Agreement ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้

      1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) Windows Enterprise Upgrade เวอร์ชั่นล่าสุด และสามารถอัพเกรดและดาวน์เกรดเวอร์ชั่นได้ ทั้งเครื่อง PC / Notebook

      2. โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Professional Plus เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถลงได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC สามารถอัพเกรดและดาวน์เกรดเวอร์ชั่นได้ ทั้งเครื่อง PC / Notebook

      3. สิทธิ์การใช้เครื่องลูกข่าย (Client Access License) เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ อาทิเช่น Windows Server , Microsoft Share Point Server , Microsoft Exchange Server, Microsoft System Center Configuration Manager Client Management License, System Center Endpoint Protection, Microsoft Lync Server

ซอฟท์แวร์ที่ให้บริการ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

      1.  Microsoft Windows 7 32 bit/64 bit

      2.  Microsoft Windows 8 32 bit/64 bit

      3.  Microsoft Windows 8.1 32 bit/64 bit

      4.  Microsoft Windows 10 32 bit/64 bit

โปรแกรมทางด้านสำนักงาน

      1.  Microsoft Office 2007 

      2.  Microsoft Office 2010   32 bit/64 bit

      3.  Microsoft Office 2013   32 bit/64 bit

      4.  Microsoft Office 2016   32 bit/64 bit

      5.  Microsoft Office for MAC